جمعه 4 خرداد 1397 -
  آزمون استخدامی متمرکز 95
اطلاعیه مهم شماره (یک)

اطلاعیه مهم شماره (دو)

اطلاعیه مهم شماره (سه)
 
اطلاعیه مهم شماره (چهار)

اطلاعیه مهم شماره (پنج)

اطلاعیه مهم شماره (شش) برای سایر رشته های شغلی آزمون استخدامی پیمانی  95/8/21  (تاریخ بارگزاری 95/12/02)

اطلاعیه مهم شماره (هفت) (تاریخ بارگزاری 95/12/02)

اطلاعیه مهم شماره (هشت) (پذیرفته شدگان اولیه علمی آزمون )

اطلاعیه مهم شماره (نه) ( ارائه مدارک لازم قبولین استخدام برای گزینش )

اطلاعیه مهم شماره (ده)

اطلاعیه مهم شماره (یازده)

اطلاعیه مهم نتایج اولیه آزمون علمی رشته شغلی مامائی شماره (دوازده)

اطلاعیه مهم شماره (سیزده) قرعه کشی پذیرفته شدگان رشته شغلی مامائی

اطلاعیه مهم شماره (چهارده) دریافت رونوشت معرفینامه استخدامی و شروع به کار رشته شغلی مامائی

اطلاعیه مهم شماره (پانزده)تکمیل ظرفیت در رشته شغل و محل جغرافیائی پرستاری – تبریز
 

اطلاعیه مهم شماره ( شانزده )تکمیل ظرفیت در رشته شغل و محل جغرافیائی پرستاری – تبریز

اطلاعیه مهم شماره ( هفده ) نتایج اولیه آزمون علمی رشته های شغلی کاردان و کارشناس فوریت های پزشکی و کارشناس ارتباطات و عملیات

اطلاعیه مهم شماره ( هیجده )تکمیل ظرفیت در رشته شغل و محل جغرافیائی پرستاری – تبریز

اطلاعیه مهم شماره ( نوزده ) نتایج اولیه آزمون علمی رشته های غیر 7 خوشه شغلی

اطلاعیه مهم شماره ( بیست ) تکمیل ظرفیت رشته پرستاری تبریز

اطلاعیه مهم شماره ( بیست ویک )  رشته های غیر 7 خوشه شغلی

اطلاعیه مهم شماره ( بیست و دو )تکمیل ظرفیت رشته های شغلی کاردان و کارشناس فوریت های پزشکی ، ماما و پرستار
اطلاعیه مهم شماره ( بیست و سه )تکمیل ظرفیت رشته های کاردان و کارشناس فوریت های پزشکی